Analiza stroškovne učinkovitosti


Opis:
:

Primerja stroške alternativnih možnosti doseganja oziroma zagotavljanja istega ali
podobnih rezultatov. Običajno se stroški izračunavajo na enoto koristi, pri čemer ni nujno, da se koristi izrazijo v denarnih
enotah ali z drugo ekonomsko vrednostjo.
Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: