Nacionalni energetski program

Kratica: NEP
Opis:
:

 Z NEP se določajo dolgoročni razvojni cilji in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter spodbude in mehanizmi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2011). Nacionalni energetski program. Najdeno 13. 11. 2013 na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-program/.


Primer:
: