Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub

Kratica: H'(T)
Opis:
:

Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi
zunanjo površino stavbe, stalno ogrevane na najmanj 18 stopinj C, H'(T) (W/m2K), ki se določi po izrazu:

H'(T) = H(T)/A,

kjer H(T) predstavlja koeficient transmisijskih toplotnih izgub
stavbe po standardu SIST EN 832, mora biti manjši od:

(3300-DD) 0,15
H'(T) < 0,3 + 0,1 ------------------ + --------
2000 A/V(e)

za vse stanovanjske stavbe in druge ogrevane stavbe z manj kot 30
% okenskih površin in

(3300-DD) 0,24
H'(T) < 0,3 + 0,1 ------------------ + --------
2000 A/V(e)

za nestanovanjske stavbe z več kot 30 % okenskih površin.
Vir: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42 /2002


Primer:
: